Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

https://twitter.com/intent/tweet/complete?url=http%3A%2F%2Fwww.koutipandoras.gr%2Farticle%2F140877%2Fforget-it-wolfgang&text=Forget%20it%20Wolfgang%20%7C%20%CE%A4%CE%BF%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82&latest_status_id=600531552502751233&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.koutipandoras.gr%2Farticle%2F140877%2Fforget-it-wolfgang&via=Kouti_Pandoras&tw_p=tweetbutton

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου